ثانیه

ثانیه یکای زمان در سیستم متریک یا دستگاه SI بوده و نشانهٔ آن s یا Sec است. ثانیه می‌تواند توسط ساعت مکانیکی، الکتریکی یا اتمی اندازه‌گیری شود. ثانیه به‌طور تقریبی برابر است با یک هشتاد و شش هزار و چهارصدم میانگین روز خورشیدی اما تعریف دقیق آن با نوسانات اتمی انجام شده‌است.

یک چرخ‌دنگ مبتنی بر پاندول از یک ساعت که هر ثانیه یک تیک می‌زند.

ثانیه مبنایی برای تعریف دیگر یکاها نیز قرار گرفته‌است. به‌طور مثال تعریف متر بر اساس تعریف ثانیه و سرعت نور است. پیشوندهایsystem international) SI )می‌تواند برای ثانیه نیز استفاده شود. به‌طور مثال میلی‌ثانیه به یک هزارم ثانیه اطلاق می‌شود، میکروثانیه به یک میلیونیوم و نانوثانیه به یک میلیاردم آن. همچنین واحدهای دیگری مانند کیلوثانیه نیز وجود دارد.

ثانیه علاوه بر دستگاه در دیگر سامانه‌های اندازه‌گیری نیز به عنوان یکا استفاده می‌شود. به‌طور مثال دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه و دستگاه امپراتوری.

تعریف کنونی ثانیه

ثانیه مدت زمانی است که اتم سزیوم-۱۳۳ (Cs-۱۳۳) در حالت پایه ۹٬۱۹۲٬۶۳۱٬۷۷۰ بار نوسان می‌کند.

تبدیل ثانیه به واحدهای بزرگ‌تر

  • ۶۰ ثانیه را یک دقیقه می‌گویند.
  • ۳۶۰۰ ثانیه را یک ساعت می‌گویند.
  • ۸۶۴۰۰ ثانیه را یک روز می‌گویند.
  • ۶۰۴۸۰۰ ثانیه را یک هفته می‌گویند.

همچنین ۳۱۵۳۶۰۰۰ ثانیه را یک سال، ۳۱۵۳۶۰۰۰۰۰ ثانیه را یک سده و هر ۳۱۵۳۶۰۰۰۰۰۰ ثانیه را یک هزاره می‌گویند.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.