استرادیان

استرادیان (به انگلیسی: Steradian) (با نماد Sr)، واحد زاویهٔ فضایی در سیستم استاندارد بین‌المللی واحدها است.

نمایش تصویری ۱ استرادیان

استرادیان برای توصیف گسترهٔ زاویه در فضای سه‌بُعدی به کار می‌رود، همان گونه که رادیان برای توصیف زاویه در دو بُعد (صفحه) به کار می‌رود.

تعریف

در دو بعد، زاویه برحسب رادیان، با طول کمان مقابلش در دایره چنین رابطه‌ای دارد:

که در آن طول کمان و شعاع دایره است. برای مثال در یک دایره کامل، θ برابر 2Π رادیان است.

حال در سه بعد، زاویهٔ فضایی با مساحت سطح مقابلش در کره چنین رابطه‌ای دارد:

که در آن مساحت سطح و شعاع کره است. یک کره، استرادیان است.


جستارهای وابسته


منابع

در ویکی‌انبار پرونده‌هایی دربارهٔ استرادیان موجود است.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.