پاسکال (یکا)

پاسکال (Pascal)، با نشان Pa، یکای فرعی اس‌آی (SI) برای اندازه‌گیری فشار است که در اندازه‌گیری فشار داخلی، تنش، مدول یانگ و مقاومت کششی نهایی به کار می‌رود. این یکا به صورت یک نیوتون بر متر مربع تعریف می‌شود.

پاسکال
اندازه‌گیری فشار بر پایه پوند بر اینچ مربع (مقیاس سرخ) و کیلوپاسکال (مقیاس سیاه)
اطلاعات یکا
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایفشار یا تنش
نشانPa
برگرفته از نامبلز پاسکال
تبدیل یکا
۱ Pa در ...... برابر است با ...
   یکاهای اصلی اس‌آی:   کیلوگرممتر−1ثانیه−2
   واحدهای اندازه‌گیری آمریکایی:   ۱٫۴۵۰ × 10−4 پوند بر اینچ مربع
   اتمسفر:   ۹٫۸۶۹ × 10−6 اتمسفر
   بار:   10−5 بار

در فیزیک، فشار، نیروی وارد بر واحد سطح است و بدین شکل تعریف می‌شود P=F/A، که P فشار، F نیرو، و A مساحت سطحی است که F بر آن وارد می‌شود. با درنظرگرفتن یکای نیوتن برای نیرو و مترمربع برای مساحت، یکای فشار، نیوتن بر مترمربع خواهد شد. این یکا برای احترام به فیزیک‌دان فرانسوی، بِلِز پاسکال، نام‌گذاری شده‌است.

یکاهای چندگانه رایج پاسکال عبارتند از: هکتوپاسکال (۱ هکتوپاسکال = ۱۰۰ پاسکال) که برابر با ۱ میلی‌بار است و کیلوپاسکال (۱ کیلوپاسکال = ۱۰۰۰ پاسکال) که برابر با ۱ سانتی‌بار است.

یکای اتمسفر برابر با ۱۰۱٬۳۲۵ پاسکال است. در گزارش‌های هواشناسی ایالات متحده عمدتاً فشار جو را با میلی‌بار و در کانادا با کیلوپاسکال بیان می‌کنند.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.