تسلا (یکا)

تسلا (T) واحد چگالی شار مغناطیسی (B) و برابر با ۱۰٬۰۰۰ گاوس است.

تسلا
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایمیدان مغناطیسی
نشانT
برگرفته از نامنیکولا تسلا
In یکای اصلی اس‌آی:1 T=۱ کیلوگرم·ثانیه−2·آمپر−1

تسلا به افتخار نیکولا تسلا نامگذاری شده با و رابطهٔ زیر تعریف می‌گردد:

منابع

    Wikipedia contributors, "Tesla (unit)," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Tesla_(unit)&oldid=195207498

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.