تبدیل یکاهای اندازه‌گیری

تبدیل یکاهای اندازه‌گیری یا تبدیل واحدهای اندازه‌گیری به تبدیل یکاهایی که کمیت یکسان دارند گفته می‌شود.

روش‌ها

روند

روش تبدیل به شرایط مختلفی بستگی دارد ممکن است به وسیلهٔ قراردادها یا دلایل تخصصی یا نشر استاندارد تعریف شده باشند معیارهای مهندسی شامل موارد زیر است.

 • The precision and accuracy of measurement and the associated uncertainty of measurement
 • The statistical confidence interval or tolerance interval of the initial measurement
 • The number of ارقام قابل توجه of the measurement
 • The intended use of the measurement including the رواداری (مهندسی)

بعضی از تبدیل یکاها نیاز است که بدون تغییر دقت اندازهٔ گرفته شده تبدیل گردند که به این روش تبدیل نرم می‌گویند که تنظیمات فیزیکی مورد اندازه‌گیری شده را تغییر نمی‌دهد.

بر اساس قرارداد گاهی تبدیل سخت یا تبدیل انطباقی ممکن است مقدار دقیق و واقعی را نشان ندهد که گاهی شامل تغییر تنظیمات فیزیکی یا موقعیت جسم مورد تحقیق می‌شود. گاهی Nominal values قابل قبول و قابل استفاده است.

ضریب‌های افزاینده

تبدیل میان یکاهای موجود در دستگاه متریک گاهی به کمک پیشوندهای اس‌آی انجام می‌شوند (به عنوان مثال، ۱ کیلوگرم = ۱۰۰۰ گرم، ۱ میلی‌گرم = ۰.۰۰۱ گرم) که در این مقاله فهرست نشده‌اند.

به جز مواردی که یکای جدید با نام دیگری شناخته می‌شود. (به عنوان مثال، ۱ میکرون = ۱۰−۶ متر).

ترتیب بندی جدول‌ها

در هر جدول یکاها بر پایه حروف الفبای لاتین فهرست شده‌اند و معیارهای پایه در دستگاه بین‌المللی یکاها پررنگ شده‌اند.

جدول تبدیل‌ها

در این مقاله فهرست تبدیل یکاهای اندازه‌گیری ارائه می‌گردد که ارتباط آن‌ها با دستگاه بین‌المللی یکاها توصیف می‌گردد.

شرح علائم
نشان توضیحات
دقیقاً برابر است.
تقریباً برابر است
عددها بیان‌کننده این است که عددها به صورت بی‌نهایت تکرار می‌شوند (به عنوان مثال ۸٫۲۹۴۳۶۹ برابرا است با ۸٫۲۹۴۳۶۹۳۶۹۳۶۹۳۶۹)
(H) از نظر تاریخی قابل توجه است

طول

طول
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
آنگسترومÅ ۱×۱۰−۱۰ m ≡ 0.1 nm
واحد نجومیAU ۱۴۹۵۹۷۸۷۰۷۰۰ m ≈ Distance from Earth to Sun ۱۴۹۵۹۷۸۷۰۷۰۰ m [1]
واحدهای انگلیسی (H)  = ⅓ اینچ (see note above about rounding) ≈ 8.4۶×۱۰−۳ m
bohr, atomic unit of lengtha0 شعاع بور of hydrogen ۵٫۲۹۱۷۷۲۰۸۵۹×۱۰−۱۱ ± ۳٫۶×۱۰−۲۰ m [2]
cable length (ایمپریال)  ≡ 608 پا (یکا) ≈ 185.3184 m
cable length (International)  ≡ 1/10 مایل دریایی ≡ 185.2 m
cable length (US)  ≡ 720 پا (یکا) = 219.456 m
زنجیر (یکا) (Gunter's; Surveyor's)ch ≡ 66 پا (یکا)(US) ≡ 4 rods [3] ۲۰٫۱۱۶۸۴ m
ارش (یکا) (H)  ≡ Distance from fingers to elbow ≈ 18 in ≈ 0.5 m
ell (H)ell ≡ 45 in [4] (In England usually) = 1.143 m
فاتومfm ≡ 6 ft [4] = 1.8288 m
فمتومترfm ۱×۱۰−۱۵ m[4] ۱×۱۰−۱۵ m
finger  ≡ 7/8 in = ۰٫۰۲۲۲۲۵ m
finger (cloth)  ≡ 4½ in = 0.1143 m
پا (یکا) (Benoît) (H)ft (Ben) ۰٫۳۰۴۷۹۹۷۳۵ m
پا (Cape) (H)  Legally defined as 1.033 English feet in 1859 ۰٫۳۱۴۸۵۸ m
پا (Clarke's) (H)ft (Cla) ۰٫۳۰۴۷۹۷۲۶۵۴ m
پا (Indian) (H)ft Ind ۰٫۳۰۴۷۹۹۵۱۴ m
پا (International)ft ≡ 0.3048 m ≡ 1/3 yd ≡ 12 inches ≡ 0.3048 m
پا (Sear's) (H)ft (Sear) ۰٫۳۰۴۷۹۹۴۷ m
پا (US Survey)ft (US) 12003937 m [5] ۰٫۳۰۴۸۰۰۶۱۰ m
french; charriereF ۱3 mm = 0.۳ ×۱۰−۳ m
فرلانگfur ≡ 10 chains = 660 ft = 220 yd [4] = 201.168 m
hand  ≡ 4 in [4] ≡ 0.1016 m
اینچ (International)in ≡ 2.54 cm ≡ 1/36 yd ≡ 1/12 ft ≡ .0254 m
league (land)lea ≡ 3 US Statute miles [3] = ۴۸۲۸٫۰۳۲ m
نور-ثانیه  ≡ 24 light-hours ۲٫۵۹۰۲۰۶۸۳۷۱۲×۱۰۱۳ m
نور-ثانیه  ≡ 60 light-minutes ۱٫۰۷۹۲۵۲۸۴۸۸×۱۰۱۲ m
نور-ثانیه  ≡ 60 light-seconds ۱٫۷۹۸۷۵۴۷۴۸×۱۰۱۰ m
نور-ثانیه  ≡ Distance light travels in one ثانیه in vacuum ۲۹۹۷۹۲۴۵۸ m
سال نوریly ≡ Distance light travels in vacuum in 365.25 days [6] = ۹٫۴۶۰۷۳۰۴۷۲۵۸۰۸×۱۰۱۵ m
lineln ≡ 1/12 in [7] = ۰٫۰۰۲۱۱۶ m
link (Gunter's; Surveyor's)lnk ≡ 1/100 ch [4] ≡ 0.66 ft ≡ 7.92in = ۰٫۲۰۱۱۶۸ m
link (Ramsden's; Engineer's)lnk ≡ 1 ft [4] = 0.3048 m
متر (یکای اصلی اس‌آی)m ≡ Distance light travels in ۱۲۹۹۷۹۲۴۵۸ of a ثانیه in vacuum.[8]
۱۱۰۰۰۰۰۰۰ of the distance from equator to pole.
≡ 1 m
mickey  ۱200 in = ۱٫۲۷×۱۰−۴ m
میکرونµ ۱×۱۰−۶ m
mil; ثو (طول)mil ۱×۱۰−۳ in ۲٫۵۴×۱۰−۵ m
mil (Sweden and Norway)mil ≡ 10 km = ۱۰۰۰۰ m
mile (geographical) (H) ۶۰۸۲ ft = ۱۸۵۳٫۷۹۳۶ m
مایل (international)mi ≡ 80 chains ≡ ۵۲۸۰ ft ≡ ۱۷۶۰ yd ۱۶۰۹٫۳۴۴ m
مایل (tactical or data) ۶۰۰۰ ft ۱۸۲۸٫۸ m
mile (telegraph) (H)mi ۶۰۸۷ ft = ۱۸۵۵٫۳۱۷۶ m
mile (US Survey)mi ۵۲۸۰ US Survey feet ≡ (۵۲۸۰ × ۱۲۰۰۳۹۳۷) m ۱۶۰۹٫۳۴۷۲۱۹ m
nail (cloth)  ≡ 2¼ in [4] = 0.057 15 m
nanometernm ۱×۱۰−۹ m ۱×۱۰−۹ m
nautical leagueNL; nl ≡ 3 nmi [4] = 5556 m
nautical mile (Admiralty)NM (Adm); nmi (Adm) = 6080 ft = 1853.184 m
مایل دریایی (international)NM; nmi 1852 m [9] 1852 m
nautical mile (US pre 1954) ≡ 1853.248 m ≡ 1853.248 m
pace  ≡ 2.5 ft [4] = 0.762 m
palm  ≡ 3 in [4] = 0.0762 m
پارسکpc Distance of star with parallax shift of one arc second from a base of one astronomical unit 3.085 677 82×۱۰۱۶ ± 6×۱۰۶ m [10]
pica  ≡ 12 points Dependent on point measures.
پوینت (American, English) [11][12]pt ≡ 1/72.272 اینچ 0.000 351 450 m
point (Didot; European) [12][13]pt ≡ 1/12 × 1/72 of پا (یکا);

After 1878:
≡ 5/133 cm
0.000 375 97 m;

After 1878:
0.000 375 939 85 m
point (پست‌اسکریپت) [11]pt ≡ 1/72 اینچ = 0.000 352 ۷ m
point (تک) [11]pt ≡ 1/72.27 اینچ = 0.00۰ ۳۵۱ ۴۵۹۸ m
quarter  ≡ ¼ yd = 0.2286 m
rod; pole; perch (H)rd ≡ 16½ ft = 5.0292 m
rope (H)rope ≡ 20 ft [4] = 6.096 m
span (H)  ≡ 9 in [4] = 0.2286 m
spat [14] ≡ 1×۱۰۱۲ m
stick (H)  ≡ 2 in = 0.0508 m
stigma; bicron (پیکومتر)pm ≡ 1×۱۰−۱۲ m
twiptwp 1/1440 in = 1.763۸×۱۰−۵ m
x unit; siegbahnxu ≈ 1.0021×۱۰−۱۳ m [4]
یارد (یکا) (International)yd ≡ 0.9144 m [5] ≡ 3 ft ≡ 36 in ≡ 0.9144 m

مساحت

Area
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
جریب (international)ac ≡ 1 ch × 10 ch = 4840 sq yd 4 046.856 4224 m2
جریب (U. S. survey)ac ≡ 10 sq ch = 4840 sq yd, also 43560 sq ft. 4 046.873 m2 [15]
هکتارa ≡ 100 m2 = 100 m2
barnb ≡ 10−28 m2 = 10−28 m2
barony  4000 ac 1.618 742×۱۰۷ m2
boardbd ≡ 1 in × 1 ft = 7.741 92×۱۰−۳ m2
boiler horsepower equivalent direct radiationbhp EDR ≡ (1 ft2) (1 bhp) / (240 BTUIT/h) 12.958 174 m2
circular اینچcirc in ≡ π/4 sq in 5.067 075×۱۰−۴ m2
circular mil; circular thoucirc mil ≡ π/4 mil2 5.067 075×۱۰−۱۰ m2
cord  ≡ 192 bd = 1.486 448 64 m2
dunam  1 000 m2 = 1 000 m2
guntha  ≡ 121 sq yd ≈ 101.17 m2
هکتارha 10 000 m2 10 000 m2
hide  ≈ 120 ac (variable) 5×۱۰۵ m2
roodro ≡ ¼ ac = 1 011.714 1056 m2
section ≡ 1 mi × 1 mi = 2.589 988 110 336×۱۰۶ m2
shed  ≡ 10−52 m2 = 10−52 m2
square (roofing) ≡ 10 ft × 10 ft = 9.290 304 m2
square chain (international)sq ch ≡ 66 ft × 66 ft = 1/10 ac 404.685 642 24 m2
square chain (US Survey)sq ch ≡ 66 ft(US) × 66 ft(US) = 1/10 ac 404.687 3 m2
square footsq ft ≡ 1 ft × 1 ft 9.290 304×۱۰−۲ m2
square پا (یکا) (US Survey)sq ft ≡ 1 ft (US) × 1 ft (US) 9.290 341 161 327 49×۱۰−۲ m2
اینچ مربعsq in ≡ 1 in × 1 in ≡ 6.4516×۱۰−۴ m2
کیلومتر مربعkm2 ≡ 1 km × 1 km = 106 m2
square link (Gunter's)(International)sq lnk ≡ 1 lnk × 1 lnk ≡ 0.66 ft × 0.66 ft = 4.046 856 4224×۱۰−۲ m2
square link (Gunter's)(US Survey)sq lnk ≡ 1 lnk × 1 lnk ≡ 0.66 ft(US) × 0.66 ft(US) 4.046 872×۱۰−۲ m2
square link (Ramsden's)sq lnk ≡ 1 lnk × 1 lnk ≡ 1 ft × 1 ft = 0.09290304 m2
متر مربع (یکای اس‌آی)m2 ≡ 1 متر × 1 m = 1 m2
square mil; square thousq mil ≡ 1 mil × 1 mil = 6.4516×۱۰−۱۰ m2
square مایلsq mi ≡ 1 mi × 1 mi = 2.589 988 110 336×۱۰۶ m2
square مایل (US Survey)sq mi ≡ 1 mi (US) × 1 mi (US) 2.589 998 47×۱۰۶ m2
square rod/pole/perchsq rd ≡ 1 rd × 1 rd = 25.292 852 64 m2
یارد مربع (International)sq yd ≡ 1 yd × 1 yd 0.836 127 36 m2
stremma  1 000 m2 = 1 000 m2
township  ≡ 36 sq mi (US) 9.323 994×۱۰۷ m2
yardland  ≈ 30 ac 1.2×۱۰۵ m2

حجم

حجم
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
acre-footac ft ≡ 1 ac x 1 ft = 43 560 ft3 = 1 233.481 837 547 52 m3
acre-inch  ≡ 1 ac × 1 in = 102.790 153 128 96 m3
بشکه (یکا) (ایمپریال)bl (imp) ≡ 36 gal (imp) = 0.163 659 24 m3
barrel (petroleum)bl; bbl ≡ 42 gal (US) = 0.158 987 294 928 m3
barrel (US dry)bl (US) ≡ 105 qt (US) = 105/32 bu (US lvl) = 0.115 628 198 985 075 m3
barrel (US fluid)fl bl (US) ≡ 31½ gal (US) = 0.119 240 471 196 m3
board-footfbm ≡ 144 cu in 2.359 737 216×۱۰−۳ m3
bucket (ایمپریال)bkt ≡ 4 gal (imp) = 0.018 184 36 m3
بوشل (ایمپریال)bu (imp) ≡ 8 gal (imp) = 0.036 368 72 m3
bushel (US dry heaped)bu (US) ≡ 1 ¼ bu (US lvl) = 0.044 048 837 7086 m3
bushel (US dry level)bu (US lvl) ≡ 2 150.42 cu in = 0.035 239 070 166 88 m3
butt, pipe  ≡ 126 gal (wine) = 0.476 961 884 784 m3
coomb  ≡ 4 bu (imp) = 0.145 474 88 m3
cord (firewood)  ≡ 8 ft × 4 ft × 4 ft = 3.624 556 363 776 m3
cord-foot  ≡ 16 cu ft = 0.453 069 545 472 m3
cubic فاتومcu fm ≡ 1 fm × 1 fm × 1 fm = 6.116 438 863 872 m3
فوت مکعبcu ft ≡ 1 ft × 1 ft × 1 ft 0.028 316 846 592 m3
cubic اینچcu in ≡ 1 in × 1 in × 1 in 16.387 064×۱۰−۶ m3
متر مکعب (یکای اس‌آی)m3 ≡ 1 m × 1 m × 1 m ≡ 1 m3
cubic مایلcu mi ≡ 1 mi × 1 mi × 1 mi 4 168 181 825.440 579 584 m3
cubic یارد (یکا)cu yd ≡ 27 cu ft 0.764 554 857 984 m3
پیمانه (واحد) (breakfast)  ≡ 10 fl oz (imp) = 284.130 625×۱۰−۶ m3
cup (Canadian)c (CA) ≡ 8 fl oz (imp) = 227.3045×۱۰−۶ m3
cup (metric)c ≡ 250.0×۱۰−۶ m3 = 250.0×۱۰−۶ m3
cup (US customary)c (US) ≡ 8 US fl oz ≡ 1/16 gal (US) = 236.588 2365×۱۰−۶ m3
cup (US food nutrition labeling)c (US) ≡ 240 mL[16] = ۲٫۴×۱۰−۴ m۳
dash (ایمپریال)  ≡ 1/384 gi (imp) = ½ pinch (imp) = 369.961 751 302 08 ۳×۱۰−۹ m3
dash (US)  ≡ 1/96 US fl oz = ½ US pinch = 308.057 599 609 375×۱۰−۹ m3
قاشق دسرخوری (ایمپریال)  ≡ 1/12 gi (imp) = 11.838 776 041۶×۱۰−۶ m3
drop (ایمپریال)gtt ≡ 1/288 fl oz (imp) = 98.656 467 013 ۸×۱۰−۹ m3
drop (ایمپریال) (alt)gtt 1/1 824 gi (imp) 77.886 684×۱۰−۹ m3
drop (medical)  ≡ 0.9964/12 ml = 83.0۳×۱۰−۹ m3
drop (medical)  ≡ 1/12 ml = 83.۳×۱۰−۹ m3
drop (metric)  ≡ 1/20 mL = 50.0×۱۰−۹ m3
drop (US)gtt ≡ 1/360 US fl oz = 82.148 693 2291۶×۱۰−۹ m3
drop (US) (alt)gtt ≡ 1/456 US fl oz 64.854 231 496 71×۱۰−۹ m3
drop (US) (alt)gtt ≡ 1/576 US fl oz 51.342 933 268 23×۱۰−۹ m3
fifth  ≡ 1/5 US gal = 757.082 3568×۱۰−۶ m3
firkin  ≡ 9 gal (US) = 0.034 068 706 056 m3
fluid drachm (ایمپریال)fl dr ≡ ⅛ fl oz (imp) = 3.551 632 8125×۱۰−۶ m3
fluid dram (US); US fluidramfl dr ≡ ⅛ US fl oz = 3.696 691 195 3125×۱۰−۶ m3
fluid scruple (ایمپریال)fl s ≡ 1/24 fl oz (imp) = 1.183 877 6041۶×۱۰−۶ m3
گالون (beer)beer gal ≡ 282 cu in = 4.621 152 048×۱۰−۳ m3
gallon (ایمپریال)gal (imp) 4.546  09 L 4.546 09×۱۰−۳ m3
gallon (US dry)gal (US) ≡ ⅛ bu (US lvl) = 4.404 883 770 86×۱۰−۳ m3
gallon (US fluid; Wine)gal (US) ≡ 231 cu in 3.785 411 784×۱۰−۳ m3
آب‌شش (ایمپریال); Noggingi (imp); nog ≡ 5 fl oz (imp) = 142.065 3125×۱۰−۶ m3
gill (US)gi (US) ≡ 4 US fl oz = 118.294 118 25×۱۰−۶ m3
hogshead (ایمپریال)hhd (imp) ≡ 2 bl (imp) = 0.327 318 48 m3
hogshead (US)hhd (US) ≡ 2 fl bl (US) = 0.238 480 942 392 m3
jigger (bartending)  ≡ 1½ US fl oz ≈ 44.36×۱۰−۶ m3
kilderkin  ≡ 18 gal (imp) = 0.081 829 62 m3
لاندا (حرف)λ ≡ 1 mm3 = 1×۱۰−۹ m3
last  ≡ 80 bu (imp) = 2.909 4976 m3
لیترL ≡ 1 dm3 [17] ≡ 0.001 m3
load  ≡ 50 cu ft = 1.415 842 3296 m3
minim (ایمپریال)min ≡ 1/480 fl oz (imp) = 1/60 fl dr (imp) = 59.193 880 208 ۳×۱۰−۹ m3
minim (US)min ≡ 1/480 US fl oz = 1/60 US fl dr = 61.611 519 921 875×۱۰−۹ m3
ounce (fluid imperial)fl oz (imp) ≡ 1/160 gal (imp) 28.413 0625×۱۰−۶ m3
ounce (fluid US customary)US fl oz ≡ 1/128 gal (US) 29.573 529 5625×۱۰−۶ m3
ounce (fluid US food nutrition labeling)US fl oz ≡ 30 mL[16] ۳×۱۰−۵ m۳
peck (ایمپریال)pk ≡ 2 gal (imp) = 9.092 18×۱۰−۳ m3
peck (US dry)pk ≡ ¼ US lvl bu = 8.809 767 541 72×۱۰−۳ m3
perchper ≡ 16½ ft × 1½ ft × 1 ft = 0.700 841 953 152 m3
pinch (ایمپریال)  ≡ 1/192 gi (imp) = ⅛ tsp (imp) = 739.923 502 6041۶×۱۰−۹ m3
pinch (US)  ≡ 1/48 US fl oz = ⅛ US tsp = 616.115 199 218 75×۱۰−۹ m3
pint (ایمپریال)pt (imp) ≡ ⅛ gal (imp) = 568.261 25×۱۰−۶ m3
pint (US dry)pt (US dry) ≡ 1/64 bu (US lvl) ≡ ⅛ gal (US dry) = 550.610 471 3575×۱۰−۶ m3
pint (US fluid)pt (US fl) ≡ ⅛ gal (US) = 473.176 473×۱۰−۶ m3
pony  ≡ 3/4 US fl oz = 22.180 147 171 875×۱۰−۶ m3
pottle; quartern  ≡ ½ gal (imp) = 80 fl oz (imp) = 2.273 045×۱۰−۳ m3
quart (ایمپریال)qt (imp) ≡ ¼ gal (imp) = 1.136 5225×۱۰−۳ m3
quart (US dry)qt (US) ≡ 1/32 bu (US lvl) = ¼ gal (US dry) = 1.101 220 942 715×۱۰−۳ m3
quart (US fluid)qt (US) ≡ ¼ gal (US fl) = 946.352 946×۱۰−۶ m3
quarter; pail  ≡ 8 bu (imp) = 0.290 949 76 m3
register ton  ≡ 100 cu ft = 2.831 684 6592 m3
sack (ایمپریال); bag  ≡ 3 bu (imp) = 0.109 106 16 m3
sack (US)  ≡ 3 bu (US lvl) = 0.105 717 210 500 64 m3
seam  ≡ 8 bu (US lvl) = 0.281 912 561 335 04 m3
shot  ≡ 1 US fl oz ≈ 29.57×۱۰−۶ m3
strike (ایمپریال)  ≡ 2 bu (imp) = 0.072 737 44 m3
strike (US)  ≡ 2 bu (US lvl) = 0.070 478 140 333 76 m3
قاشق غذاخوری (Australian metric)  ≡ 20.0×۱۰−۶ m3
tablespoon (Canadian)tbsp ≡ ½ fl oz (imp) = 14.206 531 25×۱۰−۶ m3
tablespoon (ایمپریال)tbsp ≡ 5/8 fl oz (imp) = 17.758 164 0625×۱۰−۶ m3
tablespoon (metric)  ≡ 15.0×۱۰−۶ m3
tablespoon (US customary)tbsp ≡ ½ US fl oz = 14.786 764 7825×۱۰−۶ m3
tablespoon (US food nutrition labeling)tbsp ≡ 15 mL[16] = ۱٫۵×۱۰−۵ m۳
قاشق چایخوری (Canadian)tsp ≡ 1/6 fl oz (imp) = 4.735 510 41۶×۱۰−۶ m3
teaspoon (ایمپریال)tsp ≡ 1/24 gi (imp) = 5.919 388 0208۳×۱۰−۶ m3
teaspoon (metric)  ≡ 5.0×۱۰−۶ m3 = 5.0×۱۰−۶ m3
teaspoon (US customary)tsp ≡ 1/6 US fl oz = 4.928 921 595×۱۰−۶ m3
teaspoon (US food nutrition labeling)tsp ≡ 5 mL[16] = ۵×۱۰−۶ m۳
timber foot  ≡ 1 cu ft = 0.028 316 846 592 m3
تن (یکای جرم) (displacement)  ≡ 35 cu ft = 0.991 089 630 72 m3
ton (freight)  ≡ 40 cu ft = 1.132 673 863 68 m3
ton (water)  ≡ 28 bu (imp) = 1.018 324 16 m3
تن (یکای جرم)  ≡ 252 gal (wine) = 0.953 923 769 568 m3
wey (US)  ≡ 40 bu (US lvl) = 1.409 562 806 6752 m3

زاویه مسطح

زاویه
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
angular milµ 2π/6400 rad 0.981 748×۱۰−۳ rad
دقیقه قوسی; MOA' ≡ 1°/60 0.290 888×۱۰−۳ rad
دقیقه قوسی" 1°/3600 4.848 137×۱۰−۶ rad
centesimal دقیقه قوسی' ≡ 1 grad/100 0.157 080×۱۰−۳ rad
centesimal دقیقه قوسی" 1 grad/(10 000) 1.570 796×۱۰−۶ rad
درجه (زاویه)° ≡ 1/360 of a revolution ≡ π/180 rad 17.453 293×۱۰−۳ rad
گرادیان (زاویه); gradian; gongrad ≡ 1/400 of a revolution ≡ 2π/400 rad ≡ 0.9° ≈ 15.707 963×۱۰−۳ rad
octant  ≡ 45° 0.785 398 rad
قطاع دایره  ≡ 90° 1.570 796 rad
رادیان (یکای اس‌آی)rad The angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the circle's radius. One full revolution encompasses 2π radians. = 1 rad
sextant  ≡ 60° 1.047 198 rad
sign  ≡ 30° 0.523 599 rad

زاویه فضایی

زاویه فضایی
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
استرادیان (یکای اس‌آی)sr The solid angle subtended at the center of a sphere of radius r by a portion of the surface of the sphere having an area r2. A sphere encompasses 4π sr.[14] = 1 sr

جرم

نکات:

 • See وزن for detail of mass/weight distinction and conversion.
 • اویردوپیز is a system of mass based on a پوند of 16 ounces, while وزن تروا is the system of mass where 12 troy ounces equals one troy pound.
 • In this table, the unit gee is used to denote standard gravity in order to avoid confusion with the "g" symbol for grams.
 • In فیزیک, the پوند (یکای جرم) is sometimes written lbm to distinguish it from the pound-force (lbf). It should not be read as the mongrel unit "pound metre".
جرم (فیزیک)
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
یکای جرم اتمیu; AMU 1.660 538 73×۱۰−۲۷ ± 1.3×۱۰−۳۶ kg
atomic unit of mass, الکترون rest massme 9.109 382 15×۱۰−۳۱ ± 45×۱۰−۳۹ kg [18]
bag (قهوه)  ≡ 60 kg = 60 kg
bag (سیمان پورتلند)  ≡ 94 lb av = 42.637 682 78 kg
barge  ≡ 22½ sh tn = 20 411.656 65 kg
caratkt ≡ 3 1/6 gr 205.196 548 333 mg
carat (metric)ct ≡ 200 mg = 200 mg
clove  ≡ 8 lb av = 3.628 738 96 kg
crith  ≈ 89.9349 mg
یکای جرم اتمیDa 1.660 902 10×۱۰−۲۷ ± 1.3×۱۰−۳۶ kg
dram (apothecary; troy)dr t ≡ 60 gr = 3.887 9346 g
اویردوپیز (avoirdupois)dr av 27 11/32 gr = 1.771 845 195 3125 g
الکترون‌ولتeV ≡ 1 eV (energy unit) / c2 = 1.7826×۱۰−۳۶ kg
gammaγ ≡ 1 μg = 1 μg
graingr ≡ 1/7000 lb av 64.798 91 mg
graveG grave was the original name of the kilogram ≡ 1 kg
hundredweight (long)long cwt or cwt ≡ 112 lb av = 50.802 345 44 kg
hundredweight (short); centalsh cwt ≡ 100 lb av = 45.359 237 kg
کیلوگرمkg ≡ mass of the prototype near Paris (≈ mass of 1L of water) ≡ 1 kg (یکای اصلی اس‌آی)[8]
kipkip 1000 lb av = 453.592 37 kg
mark  ≡ 8 oz t = 248.827 8144 g
mite  ≡ 1/20 gr = 3.239 9455 mg
mite (metric)  ≡ 1/20 g = 50 mg
اونس ترواoz t ≡ 1/12 lb t = 31.103 4768 g
اونس (اویردوپیز)oz av ≡ 1/16 lb = 28.349 523 125 g
ounce (US food nutrition labeling)oz ≡ 28 g[16] = 28 g
pennyweightdwt; pwt ≡ 1/20 oz t = 1.555 173 84 g
point  ≡ 1/100 ct = 2 mg
پوند (یکای جرم)lb ≡ slug·ft/s2 = 0.45359237 kg
پوند (یکای جرم)lb av 0.453 592 37 kg = 7000 grains 0.453 592 37 kg
پوند (یکای جرم)  ≡ 500 g = 500 g
پوند (یکای جرم)lb t 5 760 grains = 0.373 241 7216 kg
quarter (ایمپریال)  ≡ 1/4 long cwt = 2 st = 28 lb av = 12.700 586 36 kg
quarter (informal)  ≡ ¼ short tn = 226.796 185 kg
quarter, long (informal)  ≡ ¼ long tn = 254.011 7272 kg
quintal (metric)q ≡ 100 kg = 100 kg
scruple (apothecary)s ap ≡ 20 gr = 1.295 9782 g
sheet  ≡ 1/700 lb av = 647.9891 mg
اسلاگ (جرم); geepound; hylslug ≡ 1 gee × 1 lb av × 1 s2/ft 14.593 903 kg
stonest ≡ 14 lb av = 6.350 293 18 kg
ton, assay (long)AT ≡ 1 mg × 1 long tn ÷ 1 oz t 32.666 667 g
ton, assay (short)AT ≡ 1 mg × 1 sh tn ÷ 1 oz t 29.166 667 g
ton, longlong tn or ton 2 240 lb = 1 016.046 9088 kg
ton, shortsh tn 2 000 lb = 907.184 74 kg
tonne (mts unit)t 1 000 kg = 1 000 kg
wey  ≡ 252 lb = 18 st = 114.305 277 24 kg (variants exist)
ZentnerZtr. Definitions vary; see [19] and.[14]

چگالی

چگالی
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
گرم بر میلی‌لیتر g/mL ≡ g/mL = ۱۰۰۰ kg/m۳
kilogram بر cubic metre (یکای اس‌آی) kg/m3 ≡ kg/m3 = 1 kg/m3
کیلوگرم بر لیتر kg/L ≡ kg/L = ۱۰۰۰ kg/m۳
اونس (avoirdupois) بر پا مکعب oz/ft3 ≡ oz/ft3 ۱٫۰۰۱۱۵۳۹۶۱ kg/m۳
اونس (avoirdupois) بر اینچ مکعب oz/in3 ≡ oz/in3 ۱٫۷۲۹۹۹۴۰۴۴×۱۰۳ kg/m۳
اونس (avoirdupois) بر گالن (ایمپریال) oz/gal ≡ oz/gal ۶٫۲۳۶۰۲۳۲۹۱ kg/m۳
اونس (avoirdupois) بر گالن (US fluid) oz/gal ≡ oz/gal ۷٫۴۸۹۱۵۱۷۰۷ kg/m۳
پوند (avoirdupois) بر پا مکعب lb/ft3 ≡ lb/ft3 ۱۶٫۰۱۸۴۶۳۳۷ kg/m۳
پوند (avoirdupois) بر اینچ مکعب lb/in3 ≡ lb/in3 ۲٫۷۶۷۹۹۰۴۷۱×۱۰۴ kg/m۳
پوند (avoirdupois) بر گالن (ایمپریال) lb/gal ≡ lb/gal ۹۹٫۷۷۶۳۷۲۶۶ kg/m۳
پوند (avoirdupois) بر گالن (US fluid) lb/gal ≡ lb/gal ۱۱۹٫۸۲۶۴۲۷۳ kg/m۳
اسلاگ (جرم) بر پا مکعب slug/ft3 ≡ slug/ft3 ۵۱۵٫۳۷۸۸۱۸۴ kg/m۳

زمان

زمان
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
atomic unit of timeau شعاع بور/(α·c) 2.418 884 254×۱۰−۱۷ s
Callippic cycle  ≡ 441 mo (hollow) + 499 mo (full) = 76 a of 365.25 d = 2.398 3776×۱۰۹ s
سدهc ≡ 100 a (see below for definition of year length) = 100 years
روزd = 24 h = 1440 min = ۸۶۴۰۰ s
روز (sidereal)d ≡ Time needed for the Earth to rotate once around its axis, determined from successive transits of a very distant astronomical object across an observer's meridian (International Celestial Reference Frame) 86 164.1 s
دههdec ≡ 10 a (see below for definition of year length) = 10 years
fortnightfn ≡ 2 wk = 1 209 600 s
helek 1/1 080 h = 3.۳ s
Hipparchic cycle  ≡ 4 Callippic cycles - 1 d = 9.593 424×۱۰۹ s
ساعت (زمان)h ≡ 60 min = 3 600 s
jiffyj ≡ 1/60 s = .01۶ s
jiffy (alternate)ja ≡ 1/100 s = 10 ms
ke (quarter of an hour)  ≡ ¼ h = 1/96 d = 60 × 60 / 4 s = 900 s = 60 / 4 min = 15 min
ke (traditional)  ≡ 1/100 d = 24 × 60 × 60 / 100 s = 864 s = 24 * 60 / 100 min = 14.4 min
lustre; lustrum  ≡ 5 a of 365 d = 1.5768×۱۰۸ s
دوره متونی; enneadecaeteris  ≡ 110 mo (hollow) + 125 mo (full) = 6940 d ≈ 19 a = 5.996 16×۱۰۸ s
هزاره  1 000 a (see below for definition of year length) = 1000 years
millidaymd ≡ 1/1 000 d = 24 × 60 × 60 / 1 000 s = 86.4 s
دقیقهmin ≡ 60 s, due to ثانیه کبیسهs sometimes 59 s or 61 s, = 60 s
moment  ≡ 90 s = 90 s
ماه (زمان) (full)mo ≡ 30 d[20] = 2 592 000 s
ماه (زمان) (Greg. av.)mo Average Gregorian month = 1 a (Gregorian average) / 12 = 365.242 5 d / 12 = 30.436 875 d 2.6297×۱۰۶ s
ماه (زمان) (hollow)mo ≡ 29 d[20] = 2 505 600 s
ماه (زمان) (synodic)mo Cycle time of moon phases ≈ 29.530 589 d (Average) 2.551×۱۰۶ s
octaeteris  = 48 mo (full) + 48 mo (hollow) + 3 mo (full)[21][22] = 8 a of 365.25 d = 2922 d = 2.524 608×۱۰۸ s
زمان پلانک  ≡ (ثابت گرانشثابت پلانک/سرعت نور5)½ 1.351 211 868×۱۰−۴۳ s
ثانیهs time of 9 192 631 770 periods of the radiation corresponding to the transition between the 2 hyperfine levels of the ground state of the caesium 133 atom at 0 K[8] (but other seconds are sometimes used in astronomy) (یکای اصلی اس‌آی)
shake  ≡ 10−8 s = 10 ns
sigma  ≡ 10−6 s = 1 μs
Sothic cycle  1 461 a of 365 d = 4.607 4096×۱۰۱۰ s
svedbergS ≡ 10−13 s = 100 fs
هفتهwk ≡ 7 d = 168 h = 10 080 min = 604 800 s
سال (Gregorian)a, y, or yr = 365.2425 d average, calculated from common years (365 d) plus leap years (366 d) on most years divisible by 4. See سال کبیسه for details. = 31 556 952 s
year (Julian)a, y, or yr = 365.25 d average, calculated from common years (365 d) plus one leap year (366 d) every four years = 31 557 600 s
سال نجومی (sidereal)a, y, or yr ≡ time taken for Sun to return to the same position with respect to the stars of the celestial sphere 365.256 363 d ≈ 31 558 149.7632 s
سال اعتدالی (tropical)a, y, or yr ≡ Length of time it takes for the Sun to return to the same position in the cycle of seasons 365.242 190 d ≈ 31 556 925 s
Where ساعت هماهنگ جهانی is observed, the length of time units longer than 1 s may increase or decrease by 1 s if a ثانیه کبیسه occurs during the time interval of interest.

تناوب

Frequency
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
هرتز (یکای اس‌آی)Hz ≡ Number of cycles بر second = 1 Hz = 1/s
دور بر دقیقهrpm ≡ One unit rpm equals one rotation completed around a fixed axis in one دقیقه of time. ۰٫۱۰۴۷۱۹۷۵۵ rad/s

سرعت

سرعت
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
پا (یکا) بر ساعت (زمان)fph ≡ 1 ft/h 8.466 667×۱۰−۵ m/s
پا (یکا) بر دقیقهfpm ≡ 1 ft/min = 5.08×۱۰−۳ m/s
پا (یکا) بر ثانیهfps ≡ 1 ft/s = 3.048×۱۰−۱ m/s
فرلانگ بر fortnight  ≡ furlong/fortnight 1.663 095×۱۰−۴ m/s
اینچ بر ساعت (زمان)iph ≡ 1 in/hr 7.05 556×۱۰−۶ m/s
اینچ بر دقیقهipm ≡ 1 in/min 4.23 333×۱۰−۴ m/s
اینچ بر ثانیهips ≡ 1 in/s = 2.54×۱۰−۲ m/s
کیلومتر بر ساعتkm/h ≡ 1 km/h = 1/3.6 m/s ≈ 2.777 778×۱۰−۱ m/s
گره (یکای سرعت)kn, kt ≡ 1 مایل دریایی/h = 1.852 km/h 0.514 444 m/s
گره (یکای سرعت) (Admiralty)kn ≡ 1 NM (Adm)/h = 1.853 184 km/h = 0.514 77۳ m/s
عدد ماخM Ratio of the speed to the speed of sound in the medium. Varies especially with temperature. About 1225 km/h (761 mph) in air at sea level to about 1062 km/h (660 mph) at jet altitudes (۱۲٬۲۰۰ متر (۴۰٬۰۰۰ فوت)).[23] Unitless ≈ 340 to 295 m/s for aircraft
متر بر ثانیه (یکای اس‌آی)m/s ≡ 1 m/s = 1 m/s
mile بر hourmph ≡ 1 mi/h = 0.447 04 m/s
مایل بر دقیقهmpm ≡ 1 mi/min = 26.8224 m/s
مایل بر ثانیهmps ≡ 1 mi/s = 1 609.344 m/s
سرعت نور in vacuumc 299 792 458 m/s = 299 792 458 m/s
سرعت صوت in airs Varies especially with temperature. About 1225 km/h (761 mph) in air at sea level to about 1062 km/h (660 mph) at jet altitudes. ≈ 340 to 295 m/s at aircraft altitudes

A سرعت برداری consists of a speed combined with a direction; the speed part of the velocity takes units of speed.

شارش (حجم)

Flow
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
پای مکعب بر دقیقه CFM ≡ 1 ft3/min = ۴٫۷۱۹۴۷۴۴۳۲×۱۰−۴ m۳/s
پای مکعب بر ثانیه CFS ≡ 1 ft3/s = ۰٫۰۲۸۳۱۶۸۴۶۵۹۲ m۳/s
اینچ مکعب بر دقیقه in3/min ≡ 1 in3/min = ۲٫۷۳۱۱۷۷۳×۱۰−۷ m3/s
اینج مکعب بر ثانیه in3/s ≡ 1 in3/s = ۱٫۶۳۸۷۰۶۴×۱۰−۵ m۳/s
متر مکعب بر ثانیه (یکای اس‌آی) m3/s ≡ 1 m3/s = 1 m3/s
گالن (US fluid) بر روز GPD ≡ 1 gal/d = ۴٫۳۸۱۲۶۳۶۳۸×۱۰−۸ m3/s
گالن (US fluid) بر ساعت GPH ≡ 1 gal/h = ۱٫۰۵۱۵۰۳۲۷۳×۱۰−۶ m3/s
گالن (US fluid) بر دقیقه GPM ≡ 1 gal/min = ۶٫۳۰۹۰۱۹۶۴×۱۰−۵ m۳/s
لیتر بر دقیقه LPM ≡ 1 L/min = 1.۶×۱۰−۵ m3/s

شتاب

شتاب
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
پا (یکا) بر ساعت (زمان) بر ثانیهfph/s ≡ 1 ft/(h·s) 8.466 667×۱۰−۵ m/s2
پا (یکا) بر دقیقه بر ثانیهfpm/s ≡ 1 ft/(min·s) = 5.08×۱۰−۳ m/s2
پا (یکا) بر ثانیه squaredfps2 ≡ 1 ft/s2 = 3.048×۱۰−۱ m/s2
gal; galileoGal ≡ 1 cm/s2 = 10−2 m/s2
اینچ بر دقیقه بر ثانیهipm/s ≡ 1 in/(min·s) 4.233 333×۱۰−۴ m/s2
اینچ بر ثانیه squaredips2 ≡ 1 in/s2 = 2.54×۱۰−۲ m/s2
گره (یکای سرعت) بر ثانیهkn/s ≡ 1 kn/s 5.144 444×۱۰−۱ m/s2
metre بر ثانیه squared (یکای اس‌آی)m/s2 ≡ 1 m/s2 = 1 m/s2
مایل بر ساعت (زمان) بر ثانیهmph/s ≡ 1 mi/(h·s) = 4.4704×۱۰−۱ m/s2
مایل بر دقیقه بر ثانیهmpm/s ≡ 1 mi/(min·s) = 26.8224 m/s2
مایل بر ثانیه squaredmps2 ≡ 1 mi/s2 = 1.609 344×۱۰۳ m/s2
standard gravityg 9.806 65 m/s2 = 9.806 65 m/s2

نیرو

نیرو
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
atomic unit of force ≡ me·α2·سرعت نور2/شعاع بور 8.238 722 06×۱۰−۸ N [24]
دین (یکا) (دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه)dyn ≡ g·cm/s2 = 10−5 N
kilogram-force; kilopond; grave-forcekgf; kp; Gf g × 1 kg = 9.806 65 N
kip; kip-forcekip; kipf; klbf g × 1 000 lb = 4.448 221 615 2605×۱۰۳ N
milligrave-force, gravet-forcemGf; gf g × 1 g = 9.806 65 mN
نیوتون (یکا) (یکای اس‌آی)N A force capable of giving a mass of one kg an acceleration of one metre بر second, بر second.[25] = 1 N = 1 kg·m/s2
ounce-forceozf g × 1 oz = 0.278 013 850 953 7812 N
pound-forcelbf g × 1 lb = 4.448 221 615 2605 N
poundalpdl ≡ 1 lb·ft/s2 = 0.138 254 954 376 N
sthene (mts unit)sn ≡ 1 t·m/s2 = 1×۱۰۳ N
تن (یکای جرم)-forcetnf g × 1 sh tn = 8.896 443 230 521×۱۰۳ N

جستار وابسته: وزن

فشار یا استرس مکانیکی

فشار
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
اتمسفر (یکا) (standard)atm 101 325 Pa [26]
اتمسفر (یکا) (technical)at ≡ 1 kgf/cm2 = 9.806 65×۱۰۴ Pa [26]
بار (یکا)bar ≡ 105 Pa
barye (دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه)  ≡ 1 dyn/cm2 = 0.1 Pa
centimetre of mercurycmHg ≡ 13 595.1 kg/m3 × 1 cm × g 1.333 22×۱۰۳ Pa [26]
centimetre of آب (4 °C)cmH2O ≈ 999.972 kg/m3 × 1 cm × g ≈ 98.063 8 Pa [26]
پا (یکا) of mercury (conventional)ftHg 13 595.1 kg/m3 × 1 ft × g 40.636 66×۱۰۳ Pa [26]
پا (یکا) of آب (39.2 °F)ftH2O ≈ 999.972 kg/m3 × 1 ft × g 2.988 98×۱۰۳ Pa [26]
اینچ of mercury (conventional)inHg 13 595.1 kg/m3 × 1 in × g 3.386 389×۱۰۳ Pa [26]
اینچ of آب (39.2 °F)inH2O ≈ 999.972 kg/m3 × 1 in × g ≈ 249.082 Pa [26]
kilogram-force بر square millimetrekgf/mm2 ≡ 1 kgf/mm2 = 9.806 65×۱۰۶ Pa [26]
kip بر square اینچksi ≡ 1 kipf/sq in 6.894 757×۱۰۶ Pa [26]
micron (micrometre) of mercurymHg 13 595.1 kg/m3 × 1 m × g ≈ 0.001 torr 0.133 322 4 Pa [26]
millimetre of mercurymmHg 13 595.1 kg/m3 × 1 mm × g ≈ 1 torr ≈ 133.3224 Pa [26]
millimetre of آب (3.98 °C)mmH2O ≈ 999.972 kg/m3 × 1 mm × g = 0.999 972 kgf/m2 = 9.806 38 Pa
پاسکال (یکا) (یکای اس‌آی)Pa ≡ N/m2 = kg/(m·s2) = 1 Pa [27]
pièze (mts unit)pz 1 000 kg/m·s2 = 1×۱۰۳ Pa = 1 kPa
pound بر square پا (یکا)psf ≡ 1 lbf/ft2 47.880 26 Pa [26]
پوند بر اینچ مربعpsi ≡ 1 lbf/in2 6.894 757×۱۰۳ Pa [26]
poundal بر square پا (یکا)pdl/sq ft ≡ 1 pdl/sq ft 1.488 164 Pa [26]
short تن (یکای جرم) بر square پا (یکا)  ≡ 1 sh tn × g / 1 sq ft 95.760 518×۱۰۳ Pa
torrtorr 101 325/760 Pa ≈ 133.322 4 Pa [26]

گشتاور یا ممان نیرو

گشتاور
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
foot-pound forceft lbf g × 1 lb × 1 ft = 1.355 817 948 331 4004 N·m
پا (یکا)-poundalft pdl ≡ 1 lb·ft2/s2 = 4.214 011 009 380 48×۱۰−۲ N·m
inch-pound forcein lbf g × 1 lb × 1 in = 0.112 984 829 027 6167 N·m
متر کیلوگرمm kg ≡ N × m / g 0.101 971 621 N·m
نیوتون-متر (یکای اس‌آی)N·m ≡ N × m = kg·m2/s2 = 1 N·m

انرژی

انرژی
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
barrel of oil equivalentbboe ≈ 5.8×۱۰۶ BTU59 °F ≈ 6.12×۱۰۹ J
یکای بریتانیایی حرارت (ISO)BTUISO ≡ 1.0545×۱۰۳ J = 1.0545×۱۰۳ J
British thermal unit (International Table)BTUIT = 1.055 055 852 62×۱۰۳ J
British thermal unit (mean)BTUmean 1.055 87×۱۰۳ J
British thermal unit (thermochemical)BTUth 1.054 350×۱۰۳ J
British thermal unit (39 °F)BTU39 °F 1.059 67×۱۰۳ J
British thermal unit (59 °F)BTU59 °F 1.054 804×۱۰۳ J = 1.054 804×۱۰۳ J
British thermal unit (60 °F)BTU60 °F 1.054 68×۱۰۳ J
British thermal unit (63 °F)BTU63 °F ≈ 1.0546×۱۰۳ J
کالری (International Table)calIT ≡ 4.1868 J = 4.1868 J
calorie (mean)calmean ۱100 of the energy required to warm one gram of air-free water from 0 °C to 100 °C @ 1 atm 4.190 02 J
calorie (thermochemical)calth ≡ 4.184 J = 4.184 J
calorie (3.98 °C)cal3.98 °C ≈ 4.2045 J
calorie (15 °C)cal15 °C ≡ 4.1855 J = 4.1855 J
calorie (20 °C)cal20 °C ≈ 4.1819 J
سلسیوس heat unit (International Table)CHUIT ≡ 1 BTUIT × 1 K/°R = 1.899 100 534 716×۱۰۳ J
cubic centimetre of اتمسفر (یکا); standard cubic centimetrecc atm; scc ≡ 1 atm × 1 cm3 = 0.101 325 J
cubic پا (یکا) of atmosphere; standard cubic پاcu ft atm; scf ≡ 1 atm × 1 ft3 = 2.869 204 480 9344×۱۰۳ J
cubic پا of natural gas  1 000 BTUIT = 1.055 055 852 62×۱۰۶ J
cubic یارد (یکا) of atmosphere; standard cubic yardcu yd atm; scy ≡ 1 atm × 1 yd3 = 77.468 520 985 2288×۱۰۳ J
الکترون‌ولتeV بار الکترون × 1 V 1.602 177 33×۱۰−۱۹ ± 4.9×۱۰−۲۶ J
ارگ (یکا) (دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه)erg ≡ 1 g·cm2/s2 = 10−7 J
foot-pound forceft lbf g × 1 lb × 1 ft = 1.355 817 948 331 4004 J
foot-poundalft pdl ≡ 1 lb·ft2/s2 = 4.214 011 009 380 48×۱۰−۲ J
گالون-atmosphere (ایمپریال)imp gal atm ≡ 1 atm × 1 gal (imp) = 460.632 569 25 J
gallon-atmosphere (US)US gal atm ≡ 1 atm × 1 gal (US) = 383.556 849 0138 J
hartree, atomic unit of energyEh ≡ me·α2·سرعت نور2 (= 2 Ry) 4.359 744×۱۰−۱۸ J
horsepower-hourhp·h ≡ 1 hp × 1 h = 2.684 519 537 696 172 792×۱۰۶ J
inch-pound forcein lbf g × 1 lb × 1 in = 0.112 984 829 027 6167 J
ژول (یکای اس‌آی)J The work done when a force of one newton moves the point of its application a distance of one metre in the direction of the force.[25] = 1 J = 1 m·N = 1 kg·m2/s2 = 1 C·V = 1 W·s
kilocalorie; large کالریkcal; Cal 1 000 calIT = 4.1868×۱۰۳ J
کیلووات ساعت; Board of Trade UnitkW·h; B.O.T.U. ≡ 1 kW × 1 h = 3.6×۱۰۶ J
لیتر-اتمسفر (یکا)l atm; sl ≡ 1 atm × 1 L = 101.325 J
quad  ≡ 1015 BTUIT = 1.055 055 852 62×۱۰۱۸ J
یوهانس ریدبرگRy ثابت ریدبرگ·ثابت پلانک·سرعت نور 2.179 872×۱۰−۱۸ J
therm (E.C.)  100 000 BTUIT = 105.505 585 262×۱۰۶ J
therm (US)  100 000 BTU59 °F = 105.4804×۱۰۶ J
thermieth ≡ 1 McalIT = 4.1868×۱۰۶ J
ton of coal equivalentTCE ≡ 7 Gcalth = 29.3076×۱۰۹ J
ton of oil equivalentTOE ≡ 10 Gcalth = 41.868×۱۰۹ J
تن (یکای جرم) of تری‌نیتروتولوئنtTNT ≡ 1 Gcalth = 4.184×۱۰۹ J

آهنگ شارش گرما یا توان

توان (فیزیک)
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
اتمسفر-سانتی‌متر مکعب بر دقیقهatm ccm ≡ 1 atm × 1 cm3/min = 1.688 75×۱۰−۳ W
اتمسفر-سانتی‌مترِ مکعب بر ثانیهatm ccs ≡ 1 atm × 1 cm3/s = 0.101 325 W
اتمسفر-پای مکعب بر ساعت (زمان)atm cfh ≡ 1 atm × 1 cu ft/h = 0.797 001 244 704 W
اتمسفر-پای مکعب بر دقیقهatm·cfm ≡ 1 atm × 1 cu ft/min = 47.820 074 682 24 W
اتمسفر-پای مکعب بر ثانیهatm cfs ≡ 1 atm × 1 cu ft/s = 2.869 204 480 9344×۱۰۳ W
یکای بریتانیایی حرارت (International Table) بر ساعتBTUIT/h ≡ 1 BTUIT/h 0.293 071 W
BTU (International Table) بر دقیقهBTUIT/min ≡ 1 BTUIT/min 17.584 264 W
BTU (International Table) بر ثانیهBTUIT/s ≡ 1 BTUIT/s = 1.055 055 852 62×۱۰۳ W
کالری (International Table) بر ثانیهcalIT/s ≡ 1 calIT/s = 4.1868 W
erg بر ثانیهerg/s ≡ 1 erg/s = 10−7 W
پا-پوند-نیرو بر ساعتft lbf/h ≡ 1 ft lbf/h 3.766 161×۱۰−۴ W
پا-پوند-نیرو بر دقیقهft lbf/min ≡ 1 ft lbf/min = 2.259 696 580 552 334×۱۰−۲ W
foot-pound-force بر ثانیهft lbf/s ≡ 1 ft lbf/s = 1.355 817 948 331 4004 W
اسب بخار (boiler)bhp ≈ 34.5 lb/h × 970.3 BTUIT/lb 9.810 657×۱۰۳ W
اسب بخار (الکتریکی اروپا)hp ≡ 75 kp·m/s = 736 W
اسب بخار (الکتریکی امپریال)hp ≡ 746 W = 746 W
اسب بخار (مکانیکی امپریال)hp ≡ 550 ft lbf/s = 745.699 871 582 270 22 W
اسب بخار (متریک)hp ≡ 75 m kgf/s = 735.498 75 W
لیتر-اتمسفر بر دقیقهL·atm/min ≡ 1 atm × 1 L/min = 1.688 75 W
لیتر-اتمسفر بر ثانیهL·atm/s ≡ 1 atm × 1 L/s = 101.325 W
luseclusec ≡ 1 L·µmHg/s [14] ≈ 1.333×۱۰−۴ W
ponceletp ≡ 100 m kgf/s = 980.665 W
square پا equivalent direct radiationsq ft EDR ≡ 240 BTUIT/h 70.337 057 W
تن (یکای جرم) of air conditioning  ≡ 2000 lbs of ice melted / 24 h 3 504 W
ton of refrigeration (ایمپریال)  ≡ 2240 lb × iceIT / 24 h: iceIT = 144 °F × 2326 J/kg.°F 3.938 875×۱۰۳ W
ton of refrigeration (IT)  ≡ 200 lbs × iceIT / 24 h: iceIT = 144° × 2326 J/kg.°F 3.516 853×۱۰۳ W
وات (یکای اس‌آی)W توانی که در یک ثانیه از زمان یک ژول انرژی را افزایش می‌دهد.[25] = 1 W = 1 J/s = 1 N·m/s = 1 kg·m2/s3

Action

Action
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
کنش (فیزیک)au ثابت پلانکثابت پلانک/2عدد پی 1.054 571 68×۱۰−۳۴ J·s[28]

Dynamic viscosity

Dynamic گرانروی
Name of unit Symbol Definition Relation to SI Units
گرانروی (یکای اس‌آی)Pa·s ≡ N·s/m2, kg/(m·s) = 1 Pa·s
پواز (دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه)P ≡ 1 barye·s = 0.1 Pa·s
پوند بر پا hourlb/(ft·h) ≡ 1 lb/(ft·h) ۴٫۱۳۳ ۷۸۹&#۸۲۰۶;×۱۰−۴ Pa·s
پوند بر پا ثانیهlb/(ft·s) ≡ 1 lb/(ft·s) ۱٫۴۸۸۱۶۴ Pa·s
pound-force ثانیه بر square پاlbf·s/ft2 ≡ 1 lbf·s/ft2 ۴۷٫۸۸۰۲۶ Pa·s
pound-force ثانیه بر square inchlbf·s/in2 ≡ 1 lbf·s/in2 ۶۸۹۴٫۷۵۷ Pa·s

Kinematic viscosity

Kinematic گرانروی
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
square پا بر ثانیهft2/s ≡ 1 ft2/s = ۰٫۰۹۲۹۰۳۰۴ m۲/s
square metre بر ثانیه (یکای اس‌آی)m2/s ≡ 1 m2/s = 1 m2/s
گرانروی (دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه)St ≡ 10−4 m2/s = 10−4 m2/s

جریان الکتریکی

جریان الکتریکی
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
آمپر (یکا) (یکای اصلی اس‌آی)A ≡ جریان ثابت مورد نیاز برای تولید نیرویی برابر ×۱۰−۷ نیوتون بر متر بین دو هادی مستقیم موازی با طول بی‌نهایت و سطح مقطع قابل چشم‌پوشی که در فاصلهٔ یک‌متری از یکدیگر و در خلاً قرار داشته باشند.[8] = 1 A
دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه; abampere (دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه)abamp ≡ 10 A = 10 A
esu بر second; statampere (دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه)esu/s ≡ (0.1 A·m/s) / سرعت نور ۳٫۳۳۵۶۴۱×۱۰−۱۰ A

بار الکتریکی

بار الکتریکی
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
abcoulomb; electromagnetic unit (دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه)abC; emu ≡ 10 C = 10 C
atomic unit of chargeau بار الکترون 1.602 176 462×۱۰−۱۹ C
کولن (یکای اس‌آی)C ≡ مقدار الکتریسیته انتقال‌یافته توسط یک آمپر جریان در یک ثانیه از زمان.[25] = 1 C = 1 A·s
ثابت فارادیF ≡ 1 mol × عدد آووگادرو·بار الکترون 96 485.3383 C
statcoulomb; franklin; electrostatic unit (دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه)statC; Fr; esu ≡ (0.1 A·m) / سرعت نور 3.335 641×۱۰−۱۰ C

دوقطبی الکتریکی

گشتاور دو قطبی الکتریکی
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
یکای اتمی گشتاور دوقطبی الکتریکیبار الکترونشعاع بور   8.478 352 81×۱۰−۳۰ C·m[29]
coulomb meterC·m   = 1 C · 1 m
debyeD = 10−10 esu·Å = 3.33564095×۱۰−۳۰ C·m [30]

نیرومحرکهٔ الکتریکی، اختلاف پتانسیل الکتریکی

ولتاژ، نیرومحرکهٔ الکریکی
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
abvolt (دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه)abV ≡ 1×۱۰−۸ V = 1×۱۰−۸ V
statvolt (دستگاه واحدهای سانتیمتر-گرم-ثانیه)statV سرعت نور· (1 μJ/A·m) = 299.792 458 V
ولت (یکای اس‌آی)V اختلاف بین پتانسیل الکتریکی دو نقطه در یک سیم هادی که حامل ۱ آمپر جریان ثابت باشد هنگامی که توان مصرفی بین آن دو نقطه برابر ۱ وات است.[25] = 1 V = 1 W/A = 1 kg·m2/(A·s3)

مقاومت الکتریکی

مقاومت الکتریکی
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
اهم (یکای اس‌آی)Ω مقاومت بین دو نقطه از یک هادی که اگر ولتاژی به اندازهٔ یک ولت به آن‌ها اعمال شود، منجر به تولید یک آمپر جریان در هدای خواهید شد.[25] = 1 Ω = 1 V/A = 1 kg·m2/(A2·s3)

ظرفیت خازنی

ظرفیت ذخیره‌سازی بار الکتریکی
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
فاراد (یکای اس‌آی) F ظرفیت خازنی بین دو صفحهٔ موازی که هنگام شارژشدن با یک کولمب بار الکتریکی منجر به تولید یک ولت اختلاف‌پتانسیل گردد.[25] = 1 F = 1 C/V = 1 A2·s4/(kg·m2)

شار مغناطیسی

شار مغناطیسی
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
ماکسول (یکا) (یکای سی‌جی‌آی) Mx ≡ 10−8 Wb[31] = 1×۱۰−۸ Wb
وبر (یکا) (یکای اس‌آی) Wb شار مغناطیسی پیوندی یک مدار یک‌دوری، که اگر با سرعت یکنواخت به صفر کاهشش دهیم منجر به تولید نیرومحرکهٔ الکتریکی ۱ ولتی در آن مدار می‌گردد.[25] = 1 Wb = 1 V·s = 1 kg·m2/(A·s2)

چگالی شار مغناطیسی

مهندسان برق آنچه فیزیک‌دان‌ها میدان مغناطیسی می‌نامند را چگالی شار مغناطیسی می‌گویند؛ این کمیت توسط ریاضی‌دانان کاربردی و مهندسان برق القای مغناطیسی نیز خوانده می‌شود.
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
گاوس (یکا) (CGS unit)G ماکسول (یکا)/cm2 = 10−4 T = 1×۱۰−۴ T [32]
تسلا (یکا) (یکای اس‌آی)T وبر (یکا)/متر مربع = 1 T = 1 Wb/m2 = 1 kg/(A·s2)

القاوری

القاوری
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
هانری (یکا) (یکای اس‌آی)H القاوری یک مدار بسته که هنگام تغییر جریان مدار با نرخ ۱ آمپر بر ثانیه، منجر به تولید یک ولت نیروی محرکهٔ الکتریکی می‌شود.[25] = 1 H = 1 Wb/A = 1 kg·m2/(A·s)2

دما

دما
نام یکا
درجه سلسیوس°C °C ≡ K − 273.15 [K] ≡ [°C] + 273.15
درجه Delisle°De [K] = 373.15 − [°De] × 2/3
درجه مقیاس فارنهایت°F °F ≡ °C × 9/5 + 32 [K] ≡ ([°F] + 459.67) × 5/9
درجه Newton°N [K] = [°N] × 100/33 + 273.15
درجه رانکین°R; °R ≡ K × 9/5 [K] ≡ [°R] × 5/9
درجه Réaumur°Ré [K] = [°Ré] × 5/4 + 273.15
درجه مقیاس رومر°Rø [K] = ([°Rø] − 7.5) × 40/21 + 273.15
Regulo نشان گازGM; °F ≡ GM × 25 + 300 [K] ≡ [GM] × 125/9 + 422.038
کلوین (SI base unit)K ≡ 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the نقطه سه‌گانه.[8] ≡ 1 K

آنتروپی اطلاعات

آنتروپی اطلاعات
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها ارتباط با بیت
یکای اس‌آیJ/K ≡ J/K = 1 J/K
nat; nip; nepitnat kB = 1.380 650 5(23)×۱۰−۲۳ J/K
بیت (رایانه); shannonbit; b; Sh ≡ ln(2) × kB = 9.569 940 (16)×۱۰−۲۴ J/K = 1 bit
ban; hartleyban; Hart ≡ ln(10) × kB = 3.179 065 3(53)×۱۰−۲۳ J/K
nibble ≡ 4 bits = 3.827 976 0(64)×۱۰−۲۳ J/K = 22 bit
بایتB ≡ 8 bits = 7.655 952 (13)×۱۰−۲۳ J/K = 23 bit
کیلوبایت (decimal)kB 1 000 B = 7.655 952 (13)×۱۰−۲۰ J/K = 8×۱۰۳ bit = 8000 bit
کیلوبایت (kibibyte)KB; KiB 1 024 B = 7.839 695 (13)×۱۰−۲۰ J/K = 213 bit = 8192 bit

اغلب، آنتروپی اطلاعات بر حسب کلود شانون اندازه‌گیری می‌شود، در حالی که فضای (گسسته) ذخیره‌سازی ابزارهای دیجیتال بر حسب بیت اندازه‌گیری می‌شود. بنابراین، داده‌های فشرده‌نشدهٔ تکراری بیش از یک بیت ذخیره‌سازی در هر شانون از آنتروپی اطلاعات اشغال می‌کنند. ضریب‌های بیت که در بالا فهرست شده‌اند معمولاً به همین معنی به کار می‌روند. در دیگر موارد بیت به عنوان معیار اندازه‌گیری آنتروپی اطلاعات به کار می‌رود و بنابراین هم‌معنای شانون خواهد بود.

شدت نور

کاندلا نامگان ترجیح‌داده‌شده برای یکای اس‌آی است.

شدت نور
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
شمع (یکا) (SI base unit); candle cd شدت نور یک منبع نور که نور تکفامی با بسامد ۵۴۰×۱۰۱۲ هرتز در یک جهت معین می‌تاباند و شدت تابشی معادل 1/683 وات بر استرادیان در آن جهت دارد.[8] = 1 cd
candlepower (new) cp ≡ cd استفاده از توان‌شمع به عنوان یکا با توجه به ابهام‌زایی‌اش توصیه نمی‌شود. = 1 cd
candlepower (old, pre-1948) cp متغیر است و به سختی می‌توان بازتولیدش کرد.[33] تقریباً 0.981 cd.[14] ≈ 0.981 cd

درخشندگی

درخشندگی
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
candela بر square foot cd/ft2 ≡ cd/ft2 ۱۰٫۷۶۳۹۱۰۴۱۷ cd/m۲
candela بر square inch cd/in2 ≡ cd/in2 ۱۵۵۰٫۰۰۳۱ cd/m۲
candela بر square metre (یکای اس‌آی); nit (deprecated[14]) cd/m2 ≡ cd/m2 = 1 cd/m2
footlambert fL ≡ (1/π) cd/ft2 ۳٫۴۲۶۲۵۹۰۹۹۶ cd/m۲
lambert L ≡ (104/π) cd/m2 ۳۱۸۳٫۰۹۸۸۶۱۸ cd/m۲
stilb (CGS unit) sb ≡ 104 cd/m2 ≈ 1×۱۰۴ cd/m2

شار نوری

شار نوری
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
لومن (یکا) (یکای اس‌آی) lm ≡ cd·sr = 1 lm = 1 cd·sr

روشنایی

روشنایی (نور)
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
footcandle; lumen بر square foot fc ≡ lm/ft2 = ۱۰٫۷۶۳۹۱۰۴۱۷ lx
lumen بر square inch lm/in2 ≡ lm/in2 ۱۵۵۰٫۰۰۳۱ lx
لوکس (یکای اس‌آی) lx ≡ lm/m2 = 1 lx = 1 lm/m2
phot (CGS unit) ph ≡ lm/cm2 = 1×۱۰۴ lx

Radiation - source activity

واپاشی هسته‌ای
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
بکرل (یکای اس‌آی)Bq ≡ Number of disintegrations بر second = 1 Bq = 1/s
curieCi ≡ 3.7×۱۰۱۰ Bq = 3.7×۱۰۱۰ Bq [34]
rutherford (H)rd ≡ 1 MBq = 1×۱۰۶ Bq

Please note that although becquerel (Bq) and hertz (Hz) both ultimately refer to the same SI base unit (s−1), Hz is used only for periodic phenomena, and Bq is only used for stochastic processes associated with radioactivity.[35]

Radiation - exposure

Radiation - exposure
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
رونتگن (یکای)R 1 R ≡ 2.58×۱۰−۴ C/kg[31] = 2.58×۱۰−۴ C/kg

The roentgen is not an یکای اس‌آی and the مؤسسه ملی فناوری و استانداردها strongly discourages its continued use.[36]

Radiation - absorbed dose

Radiation - دز جذبی
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
گری (یکا) (یکای اس‌آی)Gy ≡ 1 J/kg = 1 m2/s2 [37] = 1 Gy
radrad ≡ 0.01 Gy[31] = 0.01 Gy

Radiation - equivalent dose

Radiation - دز معادل
نام یکا نشان توضیحات معادل در دستگاه بین‌المللی یکاها
Röntgen equivalent manrem ≡ 0.01 Sv = 0.01 Sv
سیورت (یکای اس‌آی)Sv ≡ 1 J/kg[35] = 1 Sv

Although the definitions for sievert (Sv) and gray (Gy) would seem to indicate that they measure the same quantities, this is not the case. The effect of receiving a certain dose of radiation (given as Gy) is variable and depends on many factors, thus a new unit was needed to denote the biological effectiveness of that dose on the body; this is known as the equivalent dose and is shown in Sv. The general relationship between absorbed dose and equivalent dose can be represented as

H = Q · D

where H is the equivalent dose, D is the absorbed dose, and Q is a dimensionless quality factor. Thus, for any quantity of D measured in Gy, the numerical value for H measured in Sv may be different.[38]

نرم‌افزارها

Home and office computers come with converters in bundled spreadsheet applications or can access free converters via the Internet. Units and measurements can be easily converted using these tools, but only if the units are explicitly defined and the conversion is compatible (e.g., cmHg to kPa).

مبدل‌های عمومی تجاری

 • ماشین حساب دارای تبدیل یکا است.
 • برنامه‌ها صفحه گسترده معمولاً امکان تبدیل را فراهم می‌کنند و رویه یا فرمول را در اختیار کاربرها قرار می‌دهند.
 • برنامه‌های تجاری مرتبط با ریاضیات یا علوم فیزیک معمولاً امکان تبدیل یکاها را فراهم می‌کنند.

در تخیل

When a measure is converted to another unit in a fiction work like a novel or film, the value often loses meaning (as in عددشناسی) or gets too many significant digits ("40 miles" turns into "64 km"). For this reason, authors sometimes choose numbers that can be converted easily. Most notably, distances measured in miles often begin with 3 or 5, so the value converted to km also has one significant digit (5 or 8).

جستارهای وابسته

منابع

 1. http://www.nature.com/news/the-astronomical-unit-gets-fixed-1.11416
 2. "NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty."(2006). مؤسسه ملی فناوری و استانداردها. Retrieved February 22, 2008.
 3. «National Institute of Standards and Technology General Tables of Units of Measurement». بایگانی‌شده از اصلی در ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱. دریافت‌شده در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲.
 4. Lide, D. (Ed.). (1990). Handbook of Chemistry and Physics (71st ed). Boca Raton, FL: CRC Press. Section 1.
 5. National Bureau of Standards. (June 30, 1959). Refinement of values for the yard and the pound. Federal Register, viewed September 20, 2006 at National Geodetic Survey web site.
 6. The International Astronomical Union and Astronomical Units
 7. Klein, Herbert Arthur. (1988). The Science of Measurement: a Historical Survey. Mineola, NY: Dover Publications 0-4862-5839-4.
 8. The International System of Units, Section 2.1 (8 ed.), International Bureau of Weights and Measures, 2006, archived from the original on 1 October 2009, retrieved August 26, 2009
 9. International System of Units, بایگانی‌شده در ۲۱ اوت ۲۰۰۸ توسط Wayback Machine 8th ed. (2006), اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها, Section 4.1 Table 8.
 10. P. Kenneth Seidelmann, Ed. (1992). Explanatory Supplement to the Astronomical Almanac. Sausalito, CA: University Science Books. p. 716 and s.v. parsec in Glossary.
 11. Whitelaw, Ian. (2007). A Measure of All Things: The Story of Man and Measurement. New York: Macmillan 0-312-37026-1. p. 152.
 12. De Vinne, Theodore Low (1900). The practice of typography: a treatise on the processes of type-making, the point system, the names, sizes, styles and prices of plain printing types 2nd ed. New York: The Century Co. p. 142150.
 13. Pasko, Wesley Washington (1894). American dictionary of printing and bookmaking. (1894). New York: Howard Lockwood. p. 521.
 14. Rowlett, Russ (2005), How Many? A Dictionary of Units of Measurement
 15. Thompson, A. and Taylor, B.N. (2008). Guide for the Use of the International System of Units (SI). مؤسسه ملی فناوری و استانداردها Special Publication 811. p. 57.
 16. US Code of Federal Regulations, Title 21, Section 101.9, Paragraph (b)(5)(viii), archived from the original on 13 August 2009, retrieved August 29, 2009
 17. Barry N. Taylor, Ed.,NIST Special Publication 330: The International System of Units (SI) (2001 Edition), Washington: US Government Printing Office, 43,"The 12th Conference Generale des Poids et Mesures (CGPM)…declares that the word “litre” may be employed as a special name for the cubic decimetre".
 18. CODATA Value: atomic uint of mass. (2006). مؤسسه ملی فناوری و استانداردها. Retrieved 16 September 2008.
 19. The Swiss Federal Office for Metrology gives Zentner on a German language web page بایگانی‌شده در ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۶ توسط Wayback Machine and quintal on the English translation of that page بایگانی‌شده در ۹ مارس ۲۰۰۱ توسط Wayback Machine; the unit is marked "spécifiquement suisse !"
 20. Pedersen O. (1983). "Glossary" in Coyne, G., Hoskin, M., and Pedersen, O. Gregorian Reform of the Calendar: Proceedings of the Vatican Conference to Commemorate its 400th Anniversary. Vatican Observatory. Available from سیستم داده اخترفیزیک.
 21. Richards, E.G. (1998), Mapping Time, Oxford University Press, pp. 94–95, ISBN 0-19-850413-6
 22. Steel, Duncan (2000), Marking Time, John Wiley & Sons, p. 46, ISBN 0-471-29827-1
 23. Tom Benson. (2010.) "Mach Number" بایگانی‌شده در ۱۰ آوریل ۲۰۰۶ توسط Wayback Machine in Beginner's Guide to Aeronautics. Template:Spaceflight.
 24. CODATA Value: atomic unit of force. (2006). مؤسسه ملی فناوری و استانداردها. Retrieved September 14, 2008.
 25. [[Comité International des Poids et Mesures]], Resolution 2, 1946, retrieved August 26, 2009 URL–wikilink conflict (help)
 26. Barry N. Taylor, (April 1 995), Guide for the Use of the International System of Units (SI) (NIST Special Publication 811), Washington, DC: US Government Printing Office, pp. 5768.
 27. Barry N. Taylor, (April 1995), Guide for the Use of the International System of Units (SI) (NIST Special Publication 811), Washington, DC: US Government Printing Office, p. 5.
 28. International System of Units, بایگانی‌شده در ۱۶ ژوئیه ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine 8th ed. (2006), اداره بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها, Section 4.1 Table 7.
 29. The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty, 2006, retrieved August 26, 2009
 30. Robert G. Mortimer Physical chemistry,Academic Press, 2000 ISBN 0-12-508345-9, page 677
 31. NIST Guide to SI Units, Appendix B.9, retrieved August 27, 2009
 32. Standard for the Use of the International System of Units (SI): The Modern Metric System IEEE/ASTM SI 10-1997. (1997). New York and West Conshohocken, PA: مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک and ای‌اس‌تی‌ام بین‌الملل. Tables A.1 through A.5.
 33. The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty, retrieved August 28, 2009
 34. Ambler Thompson & Barry N. Taylor. (2008). Guide for the Use of the International System of Units (SI). Special Publication 811. Gaithersburg, MD: مؤسسه ملی فناوری و استانداردها. p. 10.
 35. The International System of Units, Section 2.2.2., Table 3 (8 ed.), International Bureau of Weights and Measures, 2006, archived from the original on 18 June 2007, retrieved August 27, 2009
 36. The NIST Guide to the SI (Special Publication 811), section 5.2, 2008, retrieved August 27, 2009
 37. Ambler Thompson & Barry N. Taylor. (2008). Guide for the Use of the International System of Units (SI). Special Publication 811. Gaithersburg, MD: مؤسسه ملی فناوری و استانداردها. p. 5.
 38. [[Comité international des poids et mesures]], 2002, Recommendation 2, retrieved August 27, 2009 URL–wikilink conflict (help)
یادداشت‌ها

  پیوند به بیرون

  در ویکی‌کتاب کتابی با عنوان: FHSST Physics Units:How to Change Units وجود دارد.
  This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.