هرتز

هرتز با نماد (Hz) یکای فرعی معرفی شده برای بسامد در سیستم SI است و برابر با یک چرخه در ثانیه است. این یکا به یاد فیزیکدان آلمانی هاینریش رودولف هرتز؛ نخستین شخصی که اثبات قطعی وجود امواج الکترومغناطیسی را ارائه داده‌است نامیده شده‌است.[1]

هرتز Hertz
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکایبسامد یا فرکانس
نشانHz
برگرفته از نامهاینریش هرتز
در یکاهای اصلی اس‌آیثانیه‌ها−1

هرتز معمولاً در مضربی از این یکا نشان داده می‌شود مانند: کیلوهرتز (۱۰۳)، کیلوهرتز،

برخی از متداول‌ترین کاربردهای این واحد در توصیف امواج سینوسی و آهنگ‌های موسیقی است و به‌ویژه مواردی که در برنامه‌های مرتبط با رادیو و صدا است استفاده می‌شوند. هرتز همچنین برای توصیف نرخ کلاک که کامپیوترها و دیگر وسایل الکترونیکی گردانده می‌شوند استفاده می‌شود. از این بکاها همچنین برای نمایش انرژی، از طریق معادله انرژی فوتون (E = hν)؛ که در آن یک هرتز برابر h ژول است، استفاده می‌شود. (h ثابت پلانک است.

نماد (یکا) بسامد، Hz
Hz (هرتز) ۱۰۰ یا ۱
kHz (کیلوهرتز) ۱۰۳
MHz (مگاهرتز) ۱۰۶
GHz (گیگاهرتز) ۱۰۹
THz (تراهرتز) ۱۰۱۲
PHz (پتاهرتز) ۱۰۱۵
EHz (اگزاهرتز) ۱۰۱۸
ZHz (زتاهرتز) ۱۰۲۱
YHz (یُتاهرتز) ۱۰۲۴


منابع

  1. "hertz". (1992). American Heritage Dictionary of the English Language (3rd ed.), Boston: Houghton Mifflin.

Wikipedia contributors, "Hertz," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hertz&oldid=197710108

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.