نیوتون (یکا)

نیوتن (به انگلیسی: Newton) با نماد N یکای نیرو در دستگاه بین‌المللی یکاها است.

نیوتون (یکا)
سامانه‌های اندازه‌گیرییکای فرعی اس‌آی
یکاینیرو
نشانN
برگرفته از نامآیزاک نیوتن
In یکای اصلی اس‌آی:1 N=1 کیلوگرممتر/ثانیه2

این یکا به پاس قدردانی از ایزاک نیوتن و به رسمیت شناختن کارهای او در زمینهٔ مکانیک کلاسیک، و به ویژه قانون دوم حرکت نیوتن نامگذاری شده‌است.. در سطح زمین هر کیلو گرم برابر ۹/۸ که تقریبا ۱۰ نیوتن می باشد

تعریف

نیوتون واحد اندازه‌گیری نیرو بر اساس متر و کیلو گرم است. یک نیوتون مقدار نیرویی است که اگر پیوسته به جسمی با جرم یک کیلوگرم وارد شود ، آن جسم شتاب یک متر بر مجذور ثانیه را حفظ میکند.

به عبارتی دیگر: ۱ نیوتن مقدار نیرویی است که؛ برای ایجاد یک شتاب ۱ متر در مجذور ثانیه‌ای٬ در یک جرم ۱ کیلوگرمی٬ در جهت نیروی اعمال شده٬ مورد نیاز است.

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.