پوند-نیرو

پوند–نیرو یکایی آنگلو–ساکسونی از نیرو است. یک پوند–نیرو (که توسط نماد lbf نشان داده می‌شود) برابر است با وزن یا نیروی گرانشی وارد شده بر روی جرمی به اندازهٔ یک پوند بر روی سطح زمین.

با این تعریف، اندازهٔ یک پوند–نیرو یا lbf که در سامانهٔ متریک بیان شده باشد برابر خواهد بود با

نیرو در دستگاه بین‌المللی یکاها (متریک) توسط یکای نیوتون اندازه‌گیری می‌شود.

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.