ایزو ۱۰۳۰۳

استاندارد تعریف قطعه کار برای دستگاهای سی‌ان‌سی در این استاندارد به جای مشخص کردن مسیر حرکت ابزار مستقیماً قطعه کار تعریف می‌شود و مفسر هر دستگاه با توجه به قابلیت‌ها و ابزارهای نصب شده روی آن به تولید مسیر حرکت و قطعه کار می‌پردازد.

منابع

    ∗ وبسایت رسمی شرکت بهسان مدیریت پرشین - www.iso-certification.co

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.