استان‌های ایتالیا


در زیر استان‌های ایتالیا بر پایه منطقه و به ترتیب حروف الفبا فهرست شده‌است.

آبروتزو

استان‌های آبروتزو

آپولیا (Puglia)

استان‌های آپولیا

باسیلیکاتا

استان‌های باسیلیکاتا

کالابریا

استان‌های کالابریا

کامپانیا

استان‌های کامپانیا

امیلیا-رومانیا

استان‌های امیلیا-رومانیا

فریولی ونتزیا جولیا

استان‌های فریولی ونتزیا جولیا

لاتزیو

استان‌های لاتزیو

لیگوریا

استان‌های لیگوریا

لمباردی (Lombardia)

استان‌های لمباردی

مارکه

استان‌های مارکه

مولیز

استان‌های مولیز

پیمونت (Piemonte)

استان‌های پیمونت

ساردنی (Sardegna)

استان‌های ساردنی

سیسیل (Sicilia)

استان‌های سیسیل

ترنتینو آلتو آدیجه

استان‌های ترنتینو آلتو آدیجه

توسکانی

استان‌های توسکانی

اومبریا

استان‌های اومبریا

ونتو

استان‌های ونتو

جستارهای وابسته

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.