ماری

ماری نامی است زنانه و ممکن است به معانی زیر به کار رود:

اشخاص

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.