فوت مربع

فوت مربع (ft² یا sq ft) یکایی است سنتی[1] و غیر اس‌آی در دستگاه امپراطوری و آمریکایی برای مساحت.

هر فوت مربع برابر است با ۱۴۴ اینچ مربع و دقیقاً ۹۲۹٫۰۳۰۴ سانتی‌متر مربع (۰٫۰۹۲۹۰۳۰۴ متر مربع).[1]

جستارهای وابسته

منابع

  1. Rowlett, Russ. "S", How Many? A Dictionary of Units of Measurement. University of North Carolina at Chapel Hill. 1 September 2004. Retrieved 22 February 2012.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.