القا

القا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • القای الکترواستاتیکی، تغییر در آرایش توزیع بارهای الکتریکی یک ماده بر اثر مواد باردار نزدیک به آن
  • القای الکترومغناطیسی، پدیدهٔ تولید پتانسیل الکتریکی در پهنای یک رسانای برقی
  • قانون القای فارادی، قانون بیان‌کنندهٔ رابطهٔ بین نیروی محرک الکتریکی و القای الکترومغناطیسی
  • وحی، هر نوع القای آگاهی نظیر اشاره، آواز، الهام، رؤیا، وسوسه، کتابت و...
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.