نورشناسی فیزیکی

نورشناسی فیزیکی یا اپتیک فیزیکی شاخه‌ای از مطالعه اپتیک‌هاست که در آن به بررسی اثرات، پراش، قطبش و دیگر مواردی که در نورشناخت هندسی یا اپتیک هندسی بررسی نمی‌شوند می‌پردازد که البته در آن مواردی همچون مبحث کوانتوم یا استفاده‌ها در صنعت ارتباطات بررسی نمی‌شوند و این موارد به عنوان زیرمجموعه‌هایی از نظریه همدوسی (انسجام) مطالعه می‌شوند.

منابع

    Wikipedia contributors، "Physical optics،" https://en.wikipedia.org/wiki/Physical_optics

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.