منطقه اقتصادی ولگا-ویاتکا

منطقه اقتصادی ولگا-ویاتکا (روسی: Во́лго-Вя́тский экономи́ческий райо́н) یکی از دوازده منطقه اقتصادی روسیه است.

Volga-Vyatka economic region on the map of Russia

منابع

    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.